Wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej nie dla mężczyzn

Pytamy Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu o program dyskryminujący mężczyzn w wieku 30-49 lat.

Dzięki informacji od naszego sympatyka, dowiedzieliśmy się o programie wsparcia dyskryminującym mężczyzn. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu organizuje „nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej„. W ramach programu wsparcie uzyskać mogą bezrobotni z określonych grup. Przede wszystkim – poniżej 30 lat, od 50 lat oraz kobiety.

Urząd zauważa, że „wykluczeni są więc tylko mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy mają wykształcenie policealne, pomaturalne lub wyższe a jednocześnie nie należą do żadnej z poniższych grup:
– osoby niepełnosprawne,
– osoby długotrwale bezrobotne.”

Tłumaczy to „ograniczeniami projektowymi”. W związku z tym wysłaliśmy do urzędu mail następującej treści:

Szanowni Państwo,

Z niepokojem przeczytaliśmy ogłoszenie pt. „Nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej„. Zgodnie z komunikatem jedyną grupą wykluczoną ze wsparcia są mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie są niepełnosprawni ani długotrwale bezrobotni. Wyjaśniają to Państwo „ograniczeniami projektowymi”.

Jako Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn działamy na rzecz ograniczania dyskryminacji mężczyzn, w szczególności przez prawo i instytucje publiczne.

Chcielibyśmy zapytać, jakie „ograniczenia projektowe” wymuszają wykluczenie z dofinansowania mężczyzn w wieku 30-49 lat jako jedynej grupy?

Z wyrazami szacunku

Jakub Chabik

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Chłopców i Mężczyzn

Gdy dostaniemy odpowiedź, poinformujemy o tym na naszym blogu.

AKTUALIZACJA

Bardzo szybko otrzymaliśmy odpowiedź od Powiatowego Urzędu Pracy. Ogłoszenie zostało poprawione! Obecnie priorytet wciąż będą miały inne grupy, ale mężczyźni w wieku 30-49 lat nie są już wykluczeni z konkursu. Dziękujemy za tę zmianę i mamy nadzieję, że w następnych konkursach mężczyźni będą już w pełni równo traktowani.

„Szanowny Panie,

nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej, organizowany jest w ramach środków finansowanych z projektu projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (I)”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.05.01.

Zgodnie z regulaminem konkursowym projektu (nr FESL.05.01-IP.02-003/23), grupę docelową wsparcia stanowią osoby bezrobotne, w rozumieniu ustawy właściwej regulującej politykę rynku pracy, tj. osoby, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 (mężczyźni), w szczególności:

1. znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach;

2. osoby młode w wieku 18-29 lat, zwłaszcza: z grupy NEET, samotnie wychowujące dzieci, opuszczające pieczę zastępczą, pochodzenia migranckiego.

Z tego też powodu, w ogłoszeniu znalazł się niefortunny zapis o wykluczeniu z dofinansowania mężczyzn w wieku 30-49 lat. Należy podkreślić, że dostęp do udziału w projekcie mają wszystkie osoby bezrobotne, jednak pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia mają osoby znajdujące się w wymienionych wyżej grupach.

Bardzo dziękujemy za zwrócenie uwagi na treść ogłoszenia i jednocześnie informujemy, że została ona zmodyfikowana tak, aby nie wskazywała na ograniczenia mężczyzn w dostępie do dofinansowania.

Z poważaniem,

Justyna Grad-Pokorska

Kierownik

Dział Instrumentów i Rozwoju Zawodowego”

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się