Regulamin strony internetowej

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym jest Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn, ul. Daglezjowa 11, 83-010 Straszyn, adres kontakt@schm.org.pl

2. Przedmiot działania

Niniejsza strona internetowa służy celom statutowym Stowarzyszenia na rzecz Chłopców i Mężczyzn. Nie jest związana ze świadczeniem jakichkolwiek usług lub sprzedażą jakichkolwiek produktów.

Podane na Stronie internetowej informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

3. Zasady korzystania ze strony

Każdy użytkownik może korzystać ze strony internetowej w dobrej wierze. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony internetowej, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript.

Korzystanie z Strony internetowej może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

4. Ograniczenia w korzystaniu ze strony

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Strony internetowej lub za jej pośrednictwem, treści:

  • bezprawnych,
  • mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
  • naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
  • powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
  • świadczenia usług bez wiedzy i zgody Stowarzyszenia.

5. Licencja

Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Strony internetowej nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Strony internetowej, z zachowaniem niniejszych warunków.

Nazwa, projekt graficzny, struktura, kod źródłowy lub skompilowany Strony internetowej, strony internetowe służące do jej obsługi oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Strony internetowej, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Strony internetowej ani żadnych utworów stanowiących jej część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Strony internetowej i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

Prawo do używania Strony internetowej i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.

Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Strony internetowej i powiązanych z nią utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Strony internetowej.

6. Postanowienia końcowe

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za

  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Strony internetowej lub nienależyte świadczenie usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Strony internetowej lub nienależyte wykonywanie usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy usługi,
  • korzyści utracone przez Użytkowników.

Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na Stronie internetowej.

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się