Deklaracja Kongresu Mężczyzn

Jesteśmy grupą osób, którym dobro mężczyzn leży na sercu. Sformułowaliśmy tę deklarację jako grupowy postulat do władz publicznych, środowisk społecznych, naukowych oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

Zważywszy, że: 

  • mężczyźni stanowią integralną i istotną część społeczeństw, a ich dobrostan wpływa na jakość życia wszystkich,
  • głębokie partnerstwo i zaangażowane ojcostwo jest szczególnie istotne dla dobrostanu rodzin i młodych pokoleń Polek i Polaków,
  • dbanie o prawa mężczyzn zapobiega polaryzacji, która jest zagrożeniem dla integralności społeczeństwa, jego zdrowego i harmonijnego rozwoju,
  • art. 33 Konstytucji gwarantuje, że „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”,

domagamy się:

  • Równości emerytalnej
  • Równości w dostępie do edukacji
  • Profilaktyki zdrowotnej dla mężczyzn
  • Jednakowego obowiązku obronnego z elastycznymi formami jego realizacji
  • Zrównania praw ojców i matek
  • Równości w wymiarze sprawiedliwości

Podsumowując, domagamy się równego, godnego i podmiotowego traktowania mężczyzn. Uważamy, że równość jest jedna. Wspieramy wszystkich wykluczonych i dyskryminowanych w ich walce o ich prawa i domagamy się podjęcia problemu nierówności dotykających mężczyzn. Wierzymy, że ludzie mogą realizować swoje marzenia i plany niezależnie od tego, kim się urodzili.

Dodatkowe wyjaśnienia, co rozumiemy pod poszczególnymi pojęciami. Uwaga: ta część nie będzie podpisywana; zamieszczamy ją tytułem wyjaśnienia naszego stanowiska w poszczególnych punktach. 

Równości emerytalnej 

Dziś Polska to jedyny kraj Unii Europejskiej, który utrzymuje nierówność wieku emerytalnego z płcią jako jedynym i bezwarunkowym kryterium. Proponujemy system, w którym wiek emerytalny jest niezależny od płci, a wcześniejsze skorzystanie ze świadczeń byłoby możliwe dzięki odpowiedniemu stażowi pracy – przy czym pracę opiekuńczą (nad dziećmi lub niepełnosprawnymi lub zniedołężniałymi członkami rodziny) traktuje się jako normalną pracę.

Równości w dostępie do edukacji

Mężczyźni stanowią zaledwie niespełna 42% studentów. Chłopcy uzyskują niższe wyniki na egzaminie ósmoklasisty z części językowych, co zmniejsza ich szanse na pójście do lepszych, maturalnych szkół. Domagamy się podjęcia tego problemu przez władze publiczne i instytucje edukacyjne, w szczególności wprowadzenia programów promocji czytelnictwa i edukacji językowej kierowanych do chłopców. Domagamy się szkoleń dla kadry pedagogicznej, które nakierowane są na angażowanie i motywowanie chłopców. Domagamy się wzmocnienia szkół zawodowych (techników i branżowych) – aby oprócz zawodu, oferowały edukację językową, obywatelską i zdrowotną  – w szczególności w zakresie profilaktyki, chorób psychicznych oraz przeciwdziałania nałogom.

Profilaktyki zdrowotnej dla mężczyzn

Domagamy się podjęcia przez władze publiczne problemów zdrowia mężczyzn. W szczególności, domagamy się podjęcia problemu samobójstw oraz wypadków w pracy – bo tutaj istnieje rażąca dysproporcja płci. Domagamy się upowszechnienia świadomości objawów depresji i radzenia sobie z nią. Domagamy się szerszej i skuteczniejszej profilaktyki nałogów i uzależnień.

Jednakowego obowiązku obronnego z elastycznymi formami jego realizacji

Domagamy się zmiany obowiązującego prawa tak, aby kwalifikacja wojskowa oraz obowiązek obronny były jednakowe dla obu płci, zaś formy odbywania służby wojskowej były na tyle różnorodne i elastyczne, aby była dostępna dla mężczyzn i kobiet jednakowo. Ci, którzy czują się na siłach, by walczyć na froncie, jak i ci, którzy swoją służbę chcą odbywać na zapleczu, np. w logistyce, wywiadzie lub obronie cywilnej – mogą służyć Ojczyźnie i realizować obowiązek obronny – bez względu na płeć.

Równości ojców i matek

Domagamy się, aby ojcowie byli traktowani na równi z matkami, a ojcostwo podlegało takiej samej ochronie prawnej jak macierzyństwo. Domagamy się zrównania okresów i zasad pobierania zasiłków rodzicielskich dla obu płci. Domagamy się, by dobro dziecka stały zawsze na pierwszym miejscu. W szczególności, domagamy się równej pozycji ojców w sytuacji rozpadu związku, oraz aby opieka naprzemienna była domyślnym sposobem opieki wszędzie tam, gdzie nie stoi to w sprzeczności z interesami dziecka. Domagamy się sprawiedliwych alimentów opartych o jednakowe tablice alimentacyjne jako podstawę – z możliwością ich dostosowania przez sądy. Domagamy się aktywnego zwalczania zjawiska alienacji rodzicielskiej i wsparcia ojców w ich wysiłkach na rzecz realizacji ojcostwa, nawet w przypadku rozpadu związku. Domagamy się dążenia do parytetu płci w sądowych sprawach rodzinnych oraz we wspierających je zespołach interdyscyplinarnych.

Równości w wymiarze sprawiedliwości

Jesteśmy za konsekwentnym egzekwowaniem długów alimentacyjnych; domagamy się jednocześnie, aby towarzyszyła mu racjonalność w orzekaniu i egzekwowaniu alimentów – niezależnie od płci. Domagamy się równych praw kobiet i mężczyzn w systemie penitencjarnym – w szczególności, prawa do higieny niezależnego od płci oraz dostępności alternatywnych form wykonywania wyroku w oparciu o jego wysokość oraz sprawowanie skazanego, nie zaś – jak dziś – o jego płeć. Domagamy się podjęcia problemu przemocy policji wobec osób zatrzymanych – dotykającej w zdecydowanej większości mężczyzn.

Podpisz petycję


Inne aktualności
Desmond Doss to niezwykły postać. Jako 23-letni, młody mężczyzna udowodnił, że w czasie wojny bohaterem można być nawet nie nosząc...
Zobacz więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił program Biznes Mama. W ramach tego programu można dostać nawet pół miliona złotych (!!!)...
Zobacz więcej
Z okazji Dnia Ojca zadałem pięć pytań pięciu ojcom, członkom naszego Stowarzyszenia. Przeczytajcie te, momentami bardzo intymne, wyznania. Moimi rozmówcami...
Zobacz więcej
Janek zajął miejsce jednym z drewnianych krzeseł ustawionych w krąg. Niewielka sala lokalnego domu kultury, delikatnie oświetlona ciepłym światłem lampy...
Zobacz więcej

Pomóż zmienić świat na lepsze

Przyłącz się